strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Zygmunta I

No. 10.

Na stronie głównej popiersie Zygmunta z boku widziane, w koronie i zbroi. Napis w otoku: SIGISMUNDUS AUG[ustus] REX POLO[niae] M[agnus] D[ux] LI[thuaniae], to jest: Zygmunt August, Król Polski, Wielki Xiążę Litewski.

W poprzek medalu jest rok 1547. Na stronie odwrotnej wyryta jest korona, pod nia pięć tarczy z herbami Polskim, Litewskim, Ruskim, Pruskim i Domu Austryackiego. Napis w otoku: DEUS IN VIRTUTE TUA LETABITUR (sic) REX, to jest: w cnocie twojej Król radować się będzie.


Otóż nowy wizerunek młodego Zygmunta Augusta z tytułem Króla Polskiego i Wgo. Xiążęcia Litewskiego na medalu bitym za życia ojca jego Zygmunta I. Obraz ten młodego Monarchy tem nas więcej zajmuje, iż w roku 1947 Zygmunt August rządy Litwy już miał sobie oddane i istotnie władzę monarszą w tym kraju piastował

Zachowały się dotąd akta tyczące się negocyacyi, która w tym właśnie czasie była zaszła między obu Królami Ojcem i Synem.

Zygmunt I pragnąc zabezpieczyć granice Multan i Wołoszczyzny od najazdów Litwinów, którzy przez Koronne przesuwając się kraje wspomniane dopiero napadali prowincye, wysłał do Litwy w poselstwie do syna Jana z Tciany, Wojewodę Rawskiego z poleceniem, aby rzecz tę młodemu Królowi przedstawił.

Julian Ursyn Niemcewicz zostawił nam w Pamiętnikach swoich mowy, które Poseł Polski w tym przedmiocie miał do Zygmunta Augusta i do Panów rad jego. Sposób w jakim się w tem zdarzeniu Poseł Polski wyrażał, dowodzi troskliwą staranność, z jaką poważny Zygmunt I wprawiał syna do trudnej panowania sztuki.


"Stemple w zbiorze Czapskiego są cięte starannie odręcznie przez Majnerta, ale wybite niemi sztuki wszelkie cechy fabrykacji noszą. Pomimo tego Bandtkie uważa je za autentyczne tak samo jak i hr. Raczyński, który talara tego pomiędzy medalami w dziele swoim pomieścił. Majnert tworząc go, dwa historyczne błędy popełnił. Za panowania Zygmunta Augusta nie bito monet koronnych." - Mańkowski

"Podrobiony. 1836 r. po raz pierwszy się ukazał. Prawdziwy nigdy nie występował." - Odręczna notatka pod ryciną w egzemplarzu Gabinetu.


10