strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Jana III

No. 220.

W środku wielkiego medalu głowa Króla w wieńcu laurowym, nad nią korona, wokoło tego w pięciu wierszach otokowych napis: JOANNI III REGI POLONIARUM, ORTHODOXO FIDEI DEFENSORI, EXERCITUUM CHRISTIANITATIS GENERALISSIMO DUCTORI, TURCARUM DEBELLATORI, TARTARORUM FUGATORI, VIENNAE AUSTRIAE AB OBSIDIONE TURCICA A[nno] 1683 DIE 12 SEPT[embris] LIBERATORI, HUNGARIAE RECUPERATORI, POLON[iae] CONSERVATORI, M[agni] D[ucis] MOSCOV[iae] ET REIPUBL[icae] VENETIAR[um] AD BELLUM COMUNE INDUCTORI, PATRI PATRIAE, DIVO, PIO, JUSTO, FELICI, AUGUSTO SACRUM, to jest: Janowi III Królowi Polskiemu, prawowiernemu obrońcy wiary, wojsk chrzesciaństwa najwyższemu wodzowi, gromicielowi Turków, zwycięzcy Tatarów, Wiednia Austryackiego od oblężenia Tureckiego roku 1683 dnia 12 Września oswobodzicielowi, odzyskującemu Węgry, zbawcy Polski, Wielkiego Xiążęcia Moskiewskiego i Rzpolitą Wenecką do wspólności wojny przywodzącemu, ojcu ojczyzny, ubóstwionemu, pobożnemu, sprawiedliwemu, szczęśliwemu, Najjaśniejszemu poświęcono.

Pod ramieniem Króla litery J. H. (imię mincarza Gdańskiego, Jana Hohn). Na krańcu napis: INGENTIBUS AUSIS QVO VIS MONSTRAT ITER A[nno] 1684, to jest: Do niezmiernych przedsięwzięć wszędzie wskazuje drogę r. 1684.

Strona odwrotna. Trzy orły, to jest Polski, Moskiewski i Cesarski. Pod orłem Polskim lew Wenecki skrzydlasty. U góry jest księżyc rogami nadół obrócony z napisem; DONEC AUFERATUR; (Ps. 71), to jest: Póki nie będzie zniesion. Pod lwem Weneckim są gęste obłoki, pod nimi cztery miasta z napisami: CONST[antinopol] BUDA CAND[ia] CAM.N. [Kamieniec].


Wykład: No. 217


Niewiadomo co ma znaczyć na medalu pod liczbą 220 herb Moskwy, która dwoma laty później (a) do związku przeciw Porcie przystąpiła. Zdaje się, iż autor medalu uwiedziony rozsianą w publiczności pogłoską przyłączył zawcześnie Moskwę do innych mocarstw przeciw Turkom połączonych.

Tenże medal wyraża cele do których, podług zdania autora, sprzymierzonym przeciw Turcyi mocarstwom, dążyć należało. Cesarz oswobodzić miał Węgry i zdobyć wyrażone na medalu miasto Budę. Zwrócenie Podola Polsce wskazuje Kamieniec. Wenetowie mieli odebrać wyspę Kretę czyli Kandyę; wszystkie zaś połączone mocarstwa dążyć miały do tego, aby Carogród opanować.


(a) W roku 1686


Zdjęcie: archiwum GNDM (aukcja 2)