strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Zygmunta III

No. 95.

Herb Firlejów, to jest lew wspinający się, drugi podobny nad hełmem się wznosi. Napis w otoku: JOANNES FIRL[ey] D[e] DAM[browica] REGN[i] POLONI[ae] TESAU[rarius], to jest: Jan Firlej z Dąbrowicy, Królestwa Polskiego Podskarbi.

Na stronie odwrotnej drzewo palmowe, na którem zatkniętą jest między gałęziami waga, rzymską zwana, z ciężarem na szali. Napis w otoku: NITITUR SUB ONERE 1592, to jest: Wzmaga się pod ciężarem (podobno cnota) 1592.


Jan Firlej bratem był rodzonym Mikołaja Wojewody Krakowskiego i z nim razem należał do poselstwa do Francyi, na sprowadzenie obranego Króla Henryka.

Roku 1589 zostawszy Podskarbim Koronnym, zarządzał skarbem publicznym przez lat dziewiętnaście, a gdy urząd swój składał, rzekł Zygmuntowi III. »Pozwól Miłościwy Panie, abym resztę majątku mego dla dzieci zostawił.«

Nie próżną była ta przezorność Firleja, bo gdy wypróżniony skarb potrzebnych nie dostarczał funduszów na zaspokojenie wojska, gorliwy ten obywatel własne zastawił dobra i zaciągnione na nie summy na potrzeby krajowe obrócił.

Zmarł Firlej, roku 1614. Widząc tęż samą cechę, tenże napis, ten sam rok na medalu Jana Firleja Podskarbiego, i na medalu brata jego Mikołaja Wojewody Krakowskiego, wnosimy, że tak napis, jak allegoryczna figura odnoszą się do jednostajnych okoliczności, w których obaj bracia cnót obywatelskich i stałości umysłu dali dowody.

Być też może, że, jak Biskup Albertrandi wnosi »hasło to było domowe od obydwóch braci przybrane; takowe albowiem symbola lub dewizy bardzo w owych czasach w używaniu były.«


95