strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Króla Michała

No. 174.

Popiersie Króla z głową laurem uwieńczoną widziane z prawej strony. Włosy jak na innych medalach przyprawne. Napis: MICHAEL D[ei] G[ratia] REX POL[oniae] M[agnus] D[ux] L[ithuaniae], to jest: Michał z Bożej łaski Król Polski, Wielki Xiążę Litewski. Pod szyją rok MDCLXXIII (1673).

Strona odwrotna. Herb Królewski, to jest: xiężyc rogami na dół obrócony, mający na środku gwiazdę, na powierzchnym łęku krzyż. Ten herb na stole postawiony, ma królewską nad sobą koronę. U góry słońce promienie na herb rzuca. Napis w górze: DONEC IMPLEAT ORBEM, to jest: Póki świata nie napełni.


Umieszczone tu medale a mianowicie pierwszy pod liczbą 173 odnoszą się niewątpliwie do przysposobień, jakie Król Michał do wojny przeciw Turkom czynił. Napis odwrotnej strony nieco zarozumiały domniemać się każe, iż tén Numizmat uprzedził zdobycie Kamieńca przez Turków i zawarcie w Buczaczu haniebnego traktatu, mocą którego kommissarze Polscy odstąpili Porcie Kamieniec i Ukrainę.

Haniebny ów traktat przecież nie został przez Stany koronne zatwierdzonym, a zwycięstwo pod Chocimem zmazało chwilowe upokorzenie się kommissarzów Polskich.

Napis medalu pod liczba 174 zdaje się mieć niejakie podobieństwo do godła, czyli dewizy przyjętej w owym czasie przez Ludwika XIV Króla Francuskiego z napisem: nec pluribus impar. (a)


(a) Uwaga Xiędza Albertrandego.


174