strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Jana III

No. 251.

Popiersie do pół osoby Xiążęcia Michała Radziwiłła; twarz niemal wprost patrząca, na piersiach pancerz, na nim ferezya na piersiach klamrą spięta. Napis do koła: MICHAEL CASIMIRUS D[ei] G[ratia] DUX RADZIWILL &c., to jest: Michał Kazimierz Xiążę Radziwiłł i t. d.

Strona odwrotna. Orzeł na skale ku słońcu się wznoszący, a z dwóch stron wichrami zagrożony. Wokoło napis: IMMOTA SEMPERQVE EADEM, to jest: Niewzruszony i zawsze jednakowy (a).


Michał Xiążę Radziwiłł, którego pamięci ten medal poświęcono, zaszczycony wielu godnościami w kraju naszym, przy zgonie swoim był Podkanclerzem i Hetmanem Polnym Litewskim. Równie biegły polityk jak wojownik, dowodził wojsku Litewskiemu w wielu wyprawach szczęśliwie, a gdy w poselstwie do Wiednia pojechał, położył kamień węgielny ścisłego związku, który Polskę z domem Austryackim przeciw Turkom połączył. Sprawował także Xiążę Radziwiłł poselstwo do Papieża Innocentego XI w Rzymie, skąd wracając w roku 1680 w Bononii z tym się rozstał światem. Miał za sobą Katarzynę Sobieską, siostrę Jana III.


(a) Felix Bentkowski w spisie swoim medalów Polskich o innym jeszcze wspomina Numizmacie Michała Xiążęcia Radziwiłła, który temi słowy opisuje. Strona główna jak w medalu dopiero opisanym. Strona odwrotna wskazuje sam napis wieńcem otoczony w tej osnowie. Michael Casimirus Radziwill Dei Gralia Dux In Olika et Nieśwież Sacri Romani Imperii Prince[ps] Comes in Mir, Szydło[wiec] Kroze, Biała et Tarno[w] Procan[celarius] et Exercit[uum] dux Campestris Mag[ni] Duc[atus] Lit[huaniae] Premisliensis Ortuchov[iensis] Choynice[nsis] Rabszty[nensis] Camene[censis] Ostrz[eszoviensis] Nizine[nsis] Krzyczovice[nsis] Homl[ensis] Proprysc[ensis] Choynice[nsis] Gubbine[nsis] &'&. Perpet[uus] Guber[nator] Ad Sum[mnm] Ponti[ficem] Innocentium XI et ad Sac[ram] Caes[aream] majestatem Leopoldum Dei Favent[is] Clem[entia] Rom[anum] Imperat[orem] Semp[er] Augu[stum] Nec non ad alios Christianos Principes Extraordi[narius] Legatus. U dołu orzeł herb Radziwiłłowski. Napis na wstędze: Superis comitto Relioquo Posteris.


Zdjęcie: archiwum ANPN (aukcja 4)