strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale ściągające się do panowania Augusta III

No. 384.

Trzy popiersia wśród trzech wieńców a wkoło nich: AVG[stus] III R[ex] POL[oniae] EL[ector] SAX[oniae] (August III król polski, elektor saski). MAR[ia] THER[essa] R[egina] H[ungariae] B[ohemiae] AVGVSTA. (Maria Teresa królowa węgierska i czeska). FRID[ericus] II R[ex] PR[ussiae] EL[ector] BRAND[eburgiae]. (Fryderyk II król pruski, elektor brandenburski). U dołu: A. R. WERNER.

Strona odwrotna. Trzy orły w koronach, poniżej personifikowane rzeki z urnami i na nich napisami: ALBIS DANVBIVS VIADRVS (Elba, Dunaj, Odra). U góry w otoku: AMICE CONSPIRANT. (Po przyjacielsku konspirują). W odcinku: GERM[ania] PACATA 1745. (Niemcy uspokojone 1745 r.).

Medal ten znajduje się w gabinecie drezdeńskim


Zawarty w roku 1745 traktat miedzy Augustem III królem polskim i elektorem saskim, Maryą Teressą cesarzową i Fryderykiem II królem pruskim, nie miał wprawdzie bezpośredniego wpływu na losy ojczyzny naszej; medale przecież z tego powodu wybite, umieszczamy w tym zbiorze dla przypomnienia dyplomatycznego układu pamiętnego w życiu monarchy, który wówczas Polsce panował.