strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale ściągające się do panowania Augusta III

No. 406.

Popiersie z boku widziane. W otoku napis: D[ei] G[ratia] AUGUSTUS III REX POLON[iae] ELECT[or] SAX[oniae]. To jest: z Bożej łaski August III król polski, elektor saski.

Strona odwrotna. Bogini Lucyna dziecko trzyma na ręku, któremu gieniusz różczkę oliwną podaje, w górze napis w otoku: NOVUM DECUS AUGUSTAE DOMUS. To jest: nowa ozdoba dostojnego domu. W odcinku: FRID[ericus] AUG[ustus] FRID[erici] CHRIST[iani] R[egii] P[rincipis] E[t] FIL[ii] AUG[usti] III NEP[os]. To jest: Fryderyk August syn Fryderyka Chrystyana królewicza polskiego, wnuk Augusta III. NAT[us] XXIII DEC[embris] MDCCL. To jest: urodzony dnia 23 Grudnia 1750. Na boku litery F. G. D. F.

Medal ten znajduje się w zbiorze królewskim w Dreznie.


Syn Fryderyka Chystyana xiążęcia saskiego, którego tu niemowlęciem na tym medalu widzimy, z wielu względów uwagę naszą zajmuje.

Owo dziecię jest to wnuk Augusta III, jest to ojciec Augusty Infantki polskiej, którą skonfederowane obu narodów stany w roku 1791 do dziedzicznego tronu powołały, jest to ów Fryderyk August, któremu jako xiążęciu warszawskiemu składaliśmy hołd naszego przywiązania i poddańskiej wierności.

Nie nam służy prawo, pamiętne tego monarchy opisywać życie. Przestajemy na tem, że wymieniamy rok i dzień, w którym na świat przyszedł.


Zdjęcie: archiwum WCN (aukcja 54)