strona główna przedmowa indeks nazwisk indeks legend recenzje uzupełnienia szukaj
 
 

Medale z panowania Stanisława Augusta

No. 593.

Wizerunek matki najświętszej trzymającej pana Jezusa na ręku. Obie głowy w koronach. Napis w otoku: SANCTA MARIA POCZAIOVIEN[sis] ORA P[ro] N[obis]. To jest: Święta Marya poczajowska, módl się za nami. W odcinku: ROMAE (w Rzymie).

Strona odwrotna. Sam napis: CLEM[ente] XIV P[ontifice] 0[ptimo] STANISLAO AUGUSTO REGE POLONIAE NICOLAO COM[ite] POTOCKI PROMOVENTE A SILVES[tro] L[...] RUDNICKI EPPO (episcopo) LUCEORIEN[si] CORONAT[a] AN[no] 1773 8. 7BRIS (Septembris). To jest: Za staraniem Klemensa XIV papieża, Stanisława Augusta króla polskiego, Mikołaja hrabiego Potockiego i Sylwestra L. Rudnickiego, biskupa łuckiego, koronowana roku 1773, dnia 8 Września.


Wspomnieliśmy w dziele o medalach polskich bitych za panowania królów domu saskiego w Polsce, o numizmatach, które za ich rządów w kraju naszym na cześć najświętszej Maryi panny bite zostały. Tu w tym artykule te wymieniamy medale, które za panowania Stanisława Augusta w tymże celu były robione (No. 593 - 595).